Tháng: Tháng Một 2018

Bây giờ Hoàng Nguyễn Thành Lương chỉ bắt đầu đã thấy lo lắng khi có trận và chiến ở ngay cửa và nhà Hoàng Nguyễn Thành Lương – chum sành ngâm rượu ngay ở thì …